www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

 

Het leerhuis-model

Kracht voor de toekomst zit in de kernkwaliteit van Motief, nl. 'het ontwikkelen van vorming omtrent religieuze identiteit op het snijpunt van geloof en samenleving, waarbij de drie aandachtspolen 'traditie, maatschappij en groep' in evenwicht worden gehouden'. 
Dat is precies wat het model van het leerhuis doet. Het is geïnspireerd op het joodse leerhuis waarin geloof en samenleving met mekaar in een intensieve dialoog werden gebracht. De vieringen in de synagoge waren belangrijk, maar niets werd zo wezenlijk bevonden als het 'leerhuis' ernaast, waar mensen verzamelden om samen te leren 'hoe goed te leven'. Motief gebruikt daarom het model van het 'leerhuis' om met een groep het bewustwordingsproces aan te gaan over de eigen religieuze identiteit en de maatschappelijke context waarin men die identiteit beleeft én over de verstrengeling van spiritueel en politiek bewustzijn.

Het langlopende karakter van het leerhuis daagt mensen uit gemeenschap te vormen en zich te verbinden met mekaar. Het is een labo waarin samen gezocht wordt rond zinvragen en maatschappelijke dilemma's. Het opnieuw bestuderen van de eigen religieuze bronnen en tradities (zoals de bijbel) geeft mensen hernieuwde 'wortels' van waaruit ze op een geïnspireerde manier maatschappelijke keuzes kunnen maken. De bijbelse traditie vormt een grote inspiratiebron om bij complexe maatschappelijke problemen menselijke en solidaire oplossingen te vinden en geen heil te zoeken in simplistische antwoorden die vaak leiden naar een 'exclusieve maatschappij' waarin enkel het recht van de sterkste telt. Het leerhuis waarin gezocht wordt op het snijpunt van de driehoek 'traditie .bijvoorbeeld thora / bijbel / koran) - samenleving - groep' is een instrument dat centraal staat in ons vormingsaanbod). 

De methodiek van het 'leerhuis' heeft als basis:

Permanent leren

Motief opteert voor langlopende vormingsprogramma's. Deelnemers worden voortdurend uitgedaagd hun leven en omgeving als leerproces te zien, en samen met anderen dat proces te gaan.

Herhalen en herinneren

De rijkdom aan relevante kennis, inzichten, theorieën en ervaringen, verhalen, vanuit verschillende emancipatorische bewegingen wordt bij het zoeken rond de eigen leef- en geloofsvragen opnieuw herinnerd en eigen gemaakt. We leren van het verleden, om een andere toekomst mogelijk te maken. 

Individueel en collectief leren

Elkaar bevragen en confronteren, eigen 'deskundigheid' niet onderschatten; het 'gemeenschap vormen' zijn de fundamenten van het leerproces in een leerhuis. De eigen levenskwaliteit is afhankelijk van de collectieve levenskwaliteit. De individuele leervraag maakt steeds deel uit van een collectieve leervraag. 

Leren in praktijk brengen

Deelnemers uitdagen om wat ze geleerd hebben te toetsen aan een concrete praktijk en vanuit hun praktijk de nieuwe inzichten opnieuw te bevragen. Leren staat niet los van leven. Leren 'gemeenschap vormen' en 'solidair zijn' gebeurt via het ervaren, en groeit via reflectie op die ervaring. Het reflecteren op de eigen en collectieve praktijk is dan ook een wezenlijk deel van het leren. 

Het / de meest kwetsbare staat centraal in het leren

In het leren wordt steeds het belang van de meest kwetsbare mens, het meest kwetsbare in onszelf ook, voorop gesteld: in functie daarvan wordt er geleerd. Dit is een partijdige optie vanuit de bijbelse / joods-christelijke traditie. Daarbij is maatschappijanalyse noodzakelijk: leren kijken in wiens belang er gedacht en gehandeld wordt, wie baat heeft bij ons leren en wie niet, welke (toekomstige) wereld we voor ogen hebben bij het leren en wie in die wereld tot zijn volle 'recht' kan komen. Het gaat om een partijdig leren, in functie van een meer menselijke samenleving. 

Leren vanuit een verzet tegen enerzijds assimilatie, anderzijds isolatie

In de cursussen wordt de eigen identiteit (her)ontdekt, zonder dat verschillen verdoezeld of geëlimineerd worden (verzet tegen assimilatie).
Leren in het leerhuis sterkt mensen om zich niet terug te plooien op zichzelf en/of op de eigen geloofsgemeenschap(verzet tegen isolatie). 

Driehoek: Groep / beweging - Samenleving - Bijbel

In het leerhuis wordt altijd geleerd met die driehoek in gedachten. De vormingsthema's bevinden zich op het snijpunt van deze drie componenten van het leerproces.


In het kort

Het leerhuismodel:

  • verzet zich tegen assimilatie en tegen het terugplooien op zichzelf/ de eigen groep.
  • leert denken vanuit tegenstellingen .
  • leert de vanzelfsprekende werkelijkheid in vraag te stellen.
  • vormt een kritisch bewustzijn.
  • beweegt mensen in het streven naar een meer menselijke samenleving.
  • benadrukt de collectieve/gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet de individuele.
  • leert de praktijk van 'solidaire weerbaarheid' .
  • leert problemen niet enkel te verpersoonlijken , maar ook te institutionaliseren én te vermaatschappelijken / economiseren.
  • leert dat leren politiek is.
  • leert vanuit gedenken / herinneren.
  • kiest voor de sociaal zwakste.

In maart 2015 verscheen op de website van Socius een artikel over de leerhuizen van Motief. Klik hier om dit artikel te lezen.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren