www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Uncategorised

Quotes voor handboek:

Hakim Benichou, Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Antwerpen:
“Dit handboek houdt het eerstelijnswerk met (moslim)jongeren tegen het licht en biedt wegwijs op het kronkelige pad naar hoop. Het functioneert als raadgever bij de ondersteuning en begeleiding van hun identiteitsontwikkeling. In de huidige context, waarin het voorkomen van‘ potentieel gewelddadig extremisme’ zich als een dwangbuis rond de eerstelijnswerkers sluit, is dit handboek een ware verademing.”

Lieven Boeve, Directeur-Generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
“Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwelkomt dit handboek met open armen. Het biedt een schat aan duiding en hulpmiddelen. Trainers, pedagogisch begeleiders en leraren krijgen de kans om te werken aan identiteit en verschil met een focus op wat wij gemeenschappelijk hebben, eerder dan op datgene waarin wij verschillen.

Wij vinden het een sterk instrument om te werken aan een gastvrij midden waarin elke jongere zichzelf kan zijn, met zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, zonder de eigen identiteit te verloochenen. Ook in ons opvoedingsproject van de katholieke dialoogschool is dat essentieel. Wie zichzelf mag zijn, zal ook kunnen wortelen in de maatschappij waarvan hij of zij deel uitmaakt.

De tools die aangereikt worden, zullen pedagogisch begeleiders en leraren helpen om jongeren op weg te zetten zichzelf te ontwikkelen tot mondige en kritische burgers die steeds bereid zijn tot dialoog. We zijn er ons van bewust dat die dialoog onvoltooid en tegenwoordig is, maar tegelijkertijd neemt wie in dialoog gaat, afstand van eenzijdigheid. En dat is nog altijd de beste preventie tegen ‘radicalisering’."

Mohamed El Khalfioui, coördinator vzw Kifkif:
“Dit handboek geeft professionals handvatten om in dialoog te gaan met jongeren die zich nergens thuis voelen."

Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge:
“Radicalisering, signalen opvangen, alert zijn, positieve identiteitsontwikkeling, … Het jeugdwelzijnswerk wordt er mee om de oren geslagen sinds het conflict in het Midden Oosten zich ook bij ons manifesteert in de vorm van terroristische aanslagen. De jongeren waar we mee werken worden nog meer dan vroeger gezien als een potentiële dreiging. Dat is nefast voor hun identiteitsontwikkeling en hun positie in de samenleving. Van het jeugdwelzijnswerk wordt meer en meer verwacht dat zij in het gedrag van jongeren bepaalde signalen gaan detecteren en hun verontrusting zo snel mogelijk delen met de veiligheidsdiensten. We weten uit de praktijk dat dit niet werkt en zelfs averechtse effecten heeft. Daarom zijn we blij met dit handboek. Het biedt jeugdwerkers tools en inzichten om buiten het heersende radicaliseringsdiscours te gaan en terug het welzijn en de noden van de jongere centraal te stellen, rekening houdend met een maatschappelijke context die een positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren bemoeilijkt. Het siert Motief dat zij vertrekken vanuit de werkelijkheid en niet vanuit de wenselijkheid, en daarbij geen hete hangijzers of blinde vlekken ongemoeid laten. De observaties die in het boek worden gemaakt zijn vaak ongemakkelijk en confronterend, maar volgens ons de enige manier om echt emanciperend en structureel aan de slag te gaan met moslimjongeren.”

Prof. dr. Manuela Kalsky, Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving, Vrije Universiteit Amsterdam, Directeur van het DSTS en van Nieuwwij.nl:
"Dit handboek is een verademing in het huidige radicaliseringsdebat. Geen kant en klaar frame voor complexe vraagstukken, maar doorleefde analyses, praktische tools en hulp bij de bewustwording van eigen blinde vlekken. Met passie en compassie, creativiteit en beide benen op de grond reiken de auteurs nieuwe handelingsperspectieven aan in de gepolariseerde omgang met levensbeschouwelijke diversiteit. Een waardevol boek voor jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten en alleen die aan een nieuw wij in onze samenleving willen bouwen."

Stijn Oosterlynck, hoofddocent Stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen en woordvoerder van het Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS):
“Dit boek plaatst eerstelijnswerkers en hun expertise waar ze thuishoren, in het centrum van het maatschappelijke debat en handelen. Wars van snelle meningen en holle beleidsfrasen stellen de auteurs scherp op de vele factoren die identiteitsvorming bij moslimjongeren beïnvloeden. Ze verknopen helder visie en praktijk over hoe het vertrouwen van jongeren in onze samenleving onderhouden en hersteld kan worden. Dit is veel meer dan een handboek voor eerstelijnswerkers, maar verplichte literatuur voor iedereen die begaan is met samenlevingsopbouw in tijden van superdiversiteit.”

Hans Van Crombrugge, hoofdlector pedagogiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en voorzitter van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen:
"Dè enige constructieve aanpak van de uitwassen van radicalisering is een aanpak waarin alle betrokkenen samen op zoek gaan naar de bronnen van positieve identiteitsontwikkelingen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met dit handboek wordt de expertise van de auteurs inzake de begeleiding in deze gedeeld en verdiept. Op zich is dit reeds een grote verdienste. Een uitdrukkelijke meerwaarde is bovendien dat levensbeschouwelijk engagement vanuit een actief pluralistische houding niet als probleem, maar als hefboom begrepen wordt."

Marc Vandepitte, leerkacht TSM en auteur:
“Dit handboek is leerzaam, degelijk, evenwichtig en genuanceerd. In deze woelige en verwarde tijden is het een uitstekend kompas voor leerkrachten, jeugdbegeleiders, vormingswerkers en hulpverleners.”

Chris Wyns, Pedagogisch begeleider dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
"Het is een lijvig en veelzijdig instrument met een duidelijke identiteit. Zowel voor de trainers als voor de eerstelijnswerkers vinden we hier een schat aan tools die heldere keuzes maken. Identiteit staat centraal in ons opvoedingsproject katholieke dialoogschool. Wij ondersteunen de ontwikkeling van de identiteit van al onze leerlingen doorheen de dialoog. De dialoog is essentieel in het verzet tegen alle vormen van radicalisering die onze maatschappij bedreigen. Ook daarin maakt dit handboek een duidelijke keuze.”

Sami Zemni, hoogleraar aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies:
"Het boek van vzw. Motief komt als geroepen. Leerkrachten, jeugdbegeleiders en hulpverleners die een positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren willen bevorderen, krijgen inzichten, analysesleutels en concrete middelen aangereikt die hen kunnen bijstaan in hun uitdagende opdracht. De aangeboden handvaten passen in een kritisch en emancipatorisch analysekader dat de huidige maatschappelijke uitdagingen op een directe manier bevraagt en naar een meer solidaire maatschappij zonder racisme streeft,… kortom: naar een meer humane samenleving van kritische burgers in een kwalitatief betere democratie."

l

Solidariteitsfonds voor laagdrempelige deelnemersbijdragen 

Motief wil ook mensen met een beperkt budget de kans geven om vorming te volgen. Daartoe houden we onze deelnameprijzen zo laag mogelijk en is de deelnameprijs steeds bespreekbaar. Indien de prijs een probleem vormt, wordt het tekort bijgepast uit het solidariteitsfonds van vzw Motief.

Dankzij uw steun kunnen wij een solidariteitsfonds opbouwen en tegen een laagdrempelige prijs vorming op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving blijven aanbieden.

Schrijf een gift over op het rekeningnummer BE09 0012 6989 0957  (BIC: GEBABEBB) van vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. Vermeld als mededeling: Gift solidariteitsfonds. Alvast hartelijk bedankt!

 

 Huur vergaderlokaal Belgradehuis

Een plaats om te leren, te ontmoeten en te vieren.

Een plaats voor wie in onze maatschappij scheef of wantrouwig bekeken
worden en daarom moeilijker een plaats vinden
omdat ze arm zijn,
geen papieren hebben,
vluchteling zijn,
ongeschoold zijn,
moslim zijn,
een hoofddoek dragen,
anders seksueel geaard zijn,
radicaal links zijn,
of wat dan ook 'buiten de schreef' zijn...

Een plaats waar ook voor hen die niets van dat alles zijn, maar die willen leren
en ageren in het belang van wie dat wel zijn.

Een plaats waar niemand meer of minder is dan een ander, ieder zijn zeg
kan doen en mee verantwoordelijkheid draagt.

Een plaats om onze geest en ziel te zuiveren van de neoliberale
hersenspoeling en om solidariteit te leren.

Wie weet wordt deze plek ooit een 'kruispunt' waar contacten ontstaan
tussen mensen en groepen en waar dan samen kan worden gedroomd van
een andere wereld.

Wil je graag onze vergaderruimte reserveren voor je activiteit?

Beschrijving
Het Belgradehuis, gelegen aan de Belgradestraat 80 in Mechelen (ingang via schuifpoort naar binnentuin),
stelt een lokaal ter beschikking met tafels en stoelen, een whiteboard en stiften, een keukentje, koelkast, koffiemachine
en warmwaterkoker. De tuin is niet inbegrepen.
De vergaderruimte kan, indien gewenst, opgedeeld worden (via een niet-geluidsdichte schuifwand) in twee delen: een kleine ruimte (voor 5-tal personen) en een iets grotere ruimte met keuken (voor 20-tal personen).
Met de schuifwand open is de vergaderruimte dus bruikbaar voor een groep van max. 25 personen.

Hoeveel kost het?
Deze ruimte willen we in de eerste plaats beschikbaar stellen voor groepen met weinig middelen. Deze groepen betalen
10 euro per dagdeel (inclusief thee/koffie).
Andere groepen of initiatieven kunnen tegen een meerprijs ook de ruimte huren.
De huurprijs van 10 euro is steeds onderhandelbaar voor groepen met een zeer beperkte financiële draagkracht.

Hoe reserveer je:
* telefonisch (tijdens de kantooruren)
* of via e-mail, met vermelding van je groep, organisatie of vereniging,
  gewenste datum en tijdstip van je activiteit, de aard van je bijeenkomst,
  en de gegevens (naam en telefoonnummer + e-mailadres) van de verantwoordelijke
  van je groep. We laten je dan zo snel mogelijk weten of je bij ons terecht kan.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: 015/200.301

Voor meer info en foto's van de ruimte: kijk naar onze Facebookpagina
of zoek op Facebook naar 'Belgrade Huis' (in twee woorden)

 

 

 

 

 

Privacy Disclaimer

Deze website wordt beheerd door vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen, infomotief.org.

Anoniem

U kunt deze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers door cookies of op een andere manier.

Gegevensverwerking

Als u per e-mail een vraag naar ons richt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vraag optimaal te kunnen beantwoorden. Als u graag op de hoogte blijft van onze activiteiten en intekent op onze nieuwsbrief, komt uw e-mailadres in een adressenlijst. Als u online inschrijft voor een activiteit via het inschrijfformulier, komen al uw gegevens in onze databank. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 
Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Daarvoor kunt u terecht op het secretariaat van vzw Motief.


Meer informatie

Over de privacywet vindt u meer informatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, http://www.privacy.fgov.be. Voor concrete vragen, suggesties over de inhoud van deze website kunt u bij terecht bij vzw Motief.

 
Auteursrecht

Overname van materiaal van deze website is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding.

Elk geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

Dit privacycontract geldt voor alle pagina’s van www.motief.org en voor de registratie van deze website. Het geldt niet voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacyverklaring kunnen hebben. Om te reageren op deze verklaring, stuurt u een mailtje naar: infomotief.org.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren