www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Uncategorised

Quotes voor handboek:

Hakim Benichou, Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Antwerpen:
“Dit handboek houdt het eerstelijnswerk met (moslim)jongeren tegen het licht en biedt wegwijs op het kronkelige pad naar hoop. Het functioneert als raadgever bij de ondersteuning en begeleiding van hun identiteitsontwikkeling. In de huidige context, waarin het voorkomen van‘ potentieel gewelddadig extremisme’ zich als een dwangbuis rond de eerstelijnswerkers sluit, is dit handboek een ware verademing.”

Lieven Boeve, Directeur-Generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
“Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwelkomt dit handboek met open armen. Het biedt een schat aan duiding en hulpmiddelen. Trainers, pedagogisch begeleiders en leraren krijgen de kans om te werken aan identiteit en verschil met een focus op wat wij gemeenschappelijk hebben, eerder dan op datgene waarin wij verschillen.

Wij vinden het een sterk instrument om te werken aan een gastvrij midden waarin elke jongere zichzelf kan zijn, met zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, zonder de eigen identiteit te verloochenen. Ook in ons opvoedingsproject van de katholieke dialoogschool is dat essentieel. Wie zichzelf mag zijn, zal ook kunnen wortelen in de maatschappij waarvan hij of zij deel uitmaakt.

De tools die aangereikt worden, zullen pedagogisch begeleiders en leraren helpen om jongeren op weg te zetten zichzelf te ontwikkelen tot mondige en kritische burgers die steeds bereid zijn tot dialoog. We zijn er ons van bewust dat die dialoog onvoltooid en tegenwoordig is, maar tegelijkertijd neemt wie in dialoog gaat, afstand van eenzijdigheid. En dat is nog altijd de beste preventie tegen ‘radicalisering’."

Mohamed El Khalfioui, coördinator vzw Kifkif:
“Dit handboek geeft professionals handvatten om in dialoog te gaan met jongeren die zich nergens thuis voelen."

Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge:
“Radicalisering, signalen opvangen, alert zijn, positieve identiteitsontwikkeling, … Het jeugdwelzijnswerk wordt er mee om de oren geslagen sinds het conflict in het Midden Oosten zich ook bij ons manifesteert in de vorm van terroristische aanslagen. De jongeren waar we mee werken worden nog meer dan vroeger gezien als een potentiële dreiging. Dat is nefast voor hun identiteitsontwikkeling en hun positie in de samenleving. Van het jeugdwelzijnswerk wordt meer en meer verwacht dat zij in het gedrag van jongeren bepaalde signalen gaan detecteren en hun verontrusting zo snel mogelijk delen met de veiligheidsdiensten. We weten uit de praktijk dat dit niet werkt en zelfs averechtse effecten heeft. Daarom zijn we blij met dit handboek. Het biedt jeugdwerkers tools en inzichten om buiten het heersende radicaliseringsdiscours te gaan en terug het welzijn en de noden van de jongere centraal te stellen, rekening houdend met een maatschappelijke context die een positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren bemoeilijkt. Het siert Motief dat zij vertrekken vanuit de werkelijkheid en niet vanuit de wenselijkheid, en daarbij geen hete hangijzers of blinde vlekken ongemoeid laten. De observaties die in het boek worden gemaakt zijn vaak ongemakkelijk en confronterend, maar volgens ons de enige manier om echt emanciperend en structureel aan de slag te gaan met moslimjongeren.”

Prof. dr. Manuela Kalsky, Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving, Vrije Universiteit Amsterdam, Directeur van het DSTS en van Nieuwwij.nl:
"Dit handboek is een verademing in het huidige radicaliseringsdebat. Geen kant en klaar frame voor complexe vraagstukken, maar doorleefde analyses, praktische tools en hulp bij de bewustwording van eigen blinde vlekken. Met passie en compassie, creativiteit en beide benen op de grond reiken de auteurs nieuwe handelingsperspectieven aan in de gepolariseerde omgang met levensbeschouwelijke diversiteit. Een waardevol boek voor jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten en alleen die aan een nieuw wij in onze samenleving willen bouwen."

Stijn Oosterlynck, hoofddocent Stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen en woordvoerder van het Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS):
“Dit boek plaatst eerstelijnswerkers en hun expertise waar ze thuishoren, in het centrum van het maatschappelijke debat en handelen. Wars van snelle meningen en holle beleidsfrasen stellen de auteurs scherp op de vele factoren die identiteitsvorming bij moslimjongeren beïnvloeden. Ze verknopen helder visie en praktijk over hoe het vertrouwen van jongeren in onze samenleving onderhouden en hersteld kan worden. Dit is veel meer dan een handboek voor eerstelijnswerkers, maar verplichte literatuur voor iedereen die begaan is met samenlevingsopbouw in tijden van superdiversiteit.”

Hans Van Crombrugge, hoofdlector pedagogiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en voorzitter van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen:
"Dè enige constructieve aanpak van de uitwassen van radicalisering is een aanpak waarin alle betrokkenen samen op zoek gaan naar de bronnen van positieve identiteitsontwikkelingen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met dit handboek wordt de expertise van de auteurs inzake de begeleiding in deze gedeeld en verdiept. Op zich is dit reeds een grote verdienste. Een uitdrukkelijke meerwaarde is bovendien dat levensbeschouwelijk engagement vanuit een actief pluralistische houding niet als probleem, maar als hefboom begrepen wordt."

Marc Vandepitte, leerkacht TSM en auteur:
“Dit handboek is leerzaam, degelijk, evenwichtig en genuanceerd. In deze woelige en verwarde tijden is het een uitstekend kompas voor leerkrachten, jeugdbegeleiders, vormingswerkers en hulpverleners.”

Chris Wyns, Pedagogisch begeleider dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
"Het is een lijvig en veelzijdig instrument met een duidelijke identiteit. Zowel voor de trainers als voor de eerstelijnswerkers vinden we hier een schat aan tools die heldere keuzes maken. Identiteit staat centraal in ons opvoedingsproject katholieke dialoogschool. Wij ondersteunen de ontwikkeling van de identiteit van al onze leerlingen doorheen de dialoog. De dialoog is essentieel in het verzet tegen alle vormen van radicalisering die onze maatschappij bedreigen. Ook daarin maakt dit handboek een duidelijke keuze.”

Sami Zemni, hoogleraar aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies:
"Het boek van vzw. Motief komt als geroepen. Leerkrachten, jeugdbegeleiders en hulpverleners die een positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren willen bevorderen, krijgen inzichten, analysesleutels en concrete middelen aangereikt die hen kunnen bijstaan in hun uitdagende opdracht. De aangeboden handvaten passen in een kritisch en emancipatorisch analysekader dat de huidige maatschappelijke uitdagingen op een directe manier bevraagt en naar een meer solidaire maatschappij zonder racisme streeft,… kortom: naar een meer humane samenleving van kritische burgers in een kwalitatief betere democratie."

l

Solidariteitsfonds voor laagdrempelige deelnemersbijdragen 

Motief wil ook mensen met een beperkt budget de kans geven om vorming te volgen. Daartoe houden we onze deelnameprijzen zo laag mogelijk en is de deelnameprijs steeds bespreekbaar. Indien de prijs een probleem vormt, wordt het tekort bijgepast uit het solidariteitsfonds van vzw Motief.

Dankzij uw steun kunnen wij een solidariteitsfonds opbouwen en tegen een laagdrempelige prijs vorming op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving blijven aanbieden.

Schrijf een gift over op het rekeningnummer BE09 0012 6989 0957  (BIC: GEBABEBB) van vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. Vermeld als mededeling: Gift solidariteitsfonds. Alvast hartelijk bedankt!

 

Word jij onze nieuwe collega?

VZW MOTIEF WERFT EEN DEELTIJDSE (80%) COMMUNICATIEMEDEWERKER AAN

Plaats van tewerkstelling: Antwerpen en Mechelen
Kandidaturen aanleveren uiterlijk op: 19 augustus 2018
Tewerkstelling vanaf: bij voorkeur 10 september 2018

 

Taakomschrijving

 • * Je redigeert en schrijft artikels voor publicaties en brochures.
 • * Je staat in voor onze social media en verzorgt de opmaak en verzending van onze nieuwsbrieven.
 • * Je verzorgt de rapportering bij overlegmomenten.
 • * Je staat in voor de interne en externe communicatie bij de organisatie van ons vormingswerk.
 • * Je neemt interviews af bij belangengroepen en verricht beleidsvoorbereidend werk in functie van het nieuwe beleidsplan.
 • * Je ontwikkelt, in overleg met de educatieve medewerkers, een strategisch marketing- en communicatieplan voor onze organisatie.

Profiel

 • * Je bent erg geboeid door het Motief-thema (maatschappelijke thema's op het kruispunt van levensbeschouwing en samenleving) en je kan je vinden in de fundamentele uitgangspunten van de Motief-visie
 • * Je hebt een uitstekend tekstgevoel en plezier in het schrijven en bewerken van teksten, afgestemd op specifieke publieksgroepen
 • * Je bent sterk in het maken van syntheses, verslagen, het uitwerken van rapporten.
 • * Je kan een strategisch marketing- en communicatiebeleid helpen uitstippelen.
 • * Je bent flexibel, ondernemend en kunt goed zelfstandig werken.
 • * Je kan werken met de gangbare softwarepakketten en sociale media.

Aanwervingsvoorwaarden

 • * OF: Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma communicatie of marketing, of gelijkaardig door ervaring, en hebt voeling met het sociaal-cultureel werk. OF: je beschikt over een bachelor of master diploma in een sociaal-agogische richting en je hebt ervaring met taken m.b.t. communicatie en marketing.
 • Enige werkervaring in een vergelijkbare job is een meerwaarde.
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten (mits rucuperatie van overuren).
 • Je bent in de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen in Vlaanderen. 

Wat wij jou kunnen bieden is...

 • * Een deeltijds job (80%) met een hoge maatschappelijke relevantie, en dus grote voldoening
 • * Tewerkstelling binnen een tof, klein team van medewerkers
 • * Een contract van bepaalde duur (1 jaar)
 • * Loon volgens barema's van PC 329.01 loonschool B1B, relevante anciënniteit wordt overgenomen
 • Terugbetaling van verplaatsingskosten, tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer en een telefoonvergoeding
 • Werkplek: je werkt één of meerdere dagen per week vanuit Antwerpen (vlakbij station Berchem) en één of meerdere dagen per week vanuit Mechelen (vlakbij station Mechelen)
 • Een grote jobautonomie.

Selectieprocedure:

 • Je sollicitatie met een gemotiveerde brief, CV en eventuele referenties ontvagen we graag op het volgende e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Enkel kandidaturen die ons bereiken uiterlijk op 19 augustus 2018 worden in aanmerking genomen.
 • Uiterlijk op 27 augustus 2018 vernemen kandidaten of ze geselecteerd zijn.
 • De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een praktische proef en aansluitend een interview. De selectiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 7 september 2018, tussen 9u en 16.30u op het Motief-secretariaat, Belgradestraat 80 in Mechelen (10 min. wandelen van station Mechelen). Voor routebeschrijving en andere info zie www.motief.org
 • De tewerkstelling gaat zo snel mogelijk in, bij voorkeur vanaf 10 september 2018

PRIVACY VERKLARING van vzw Motief

(Versie 14/05/2018)

vzw Motief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.vzw Motief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vzw Motief zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vzw Motief Belgradestraat 80
2800 Mechelen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon : 015/200.301

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door vzw Motief verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw Motief.
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen verzamelen en verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

vzw Motief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

* Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens vzw Motief van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Vzw Motief kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren