www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Uncategorised

Welkom allemaal op deze 5de In Memoriam-dag Remi Verwimp,
Welkom aan de familie en vrienden van Remi, aan zijn levensgezel Mieke
Welkom aan de oud-collega’s en strijdmakkers van Remi,
Welkom aan allen hier aanwezig die Remi nooit gekend hebben, misschien zelfs nog nooit van hem hebben gehoord, maar die –net zoals Remi- gerechtigheid proberen te realiseren op alle mogelijke plekken waar mensen uitgesloten, vernederd en gemarginaliseerd worden.

Naar goeie traditie gaat de IM-dag van Remi niét over Remi, maar over een actueel maatschappelijk thema dat in Remi’s leven een belangrijk strijdterrein vormde. Zo zou hij het gedroomd hebben: dat hij het excuus zou mogen zijn om een namiddag lang, op het scherp van de snee, met mekaar in gesprek te gaan, mekaar te inspireren vanuit heel uiteenlopende perspectieven, mekaar stevig maar loyaal te bevragen op botsende standpunten. Niet om mekaar te overtuigen van een eigen Waarheid, maar om via een doorgedreven luisteren naar een standpunt dat vreemd is aan je eigen werkelijkheid, een gezamenlijke route op het spoor te komen die ons kan leiden naar een meer solidaire praktijk.

Voor Remi functioneerde de profetische traditie in Christendom en Jodendom als een inspiratiebron en een toetssteen bij het reflecteren en actievoeren rond een maatschappelijk strijdterrein. In onze vroegste leerhuizen van WTM, en later Motief, leerde hij deelnemers dat in die profetische traditie ‘god’ een instantie is die ‘de Stem van de stemlozen’ vertolkt. De Stem die in de samenleving monddood of systematisch verdacht gemaakt wordt. De Stem die zo moegertergd en uitgebuit is dat ze soms geen woord meer uit de strot krijgt. Dié Stem leren horen in het maatschappelijke debat, dat was de oefening die centraal moest staan volgens Remi bij de politieke lezing van zowel de Schriften als de krant, als het partijprogramma.

Het is niet alleen een oefening in aandachtig leren luisteren naar wat die ‘ongehoorde’ Stem te zeggen heeft (en dus ook leren zwijgen terwijl je luistert) maar het is tegelijk een oefening in het bewust worden van je eigen maatschappelijke positie en het leren gezag geven aan die àndere stem, aan die àndere positie: jezelf erdoor laten bevragen, je eigen positie en praktijk onder kritiek durven laten stellen. Omdat je weet dat je eigen bestaansgrond, je eigen mens-zijn, existentieel verbonden is met precies die Stem van kwetsbaar gemaakte groepen in de samenleving.

Het gaat eigenlijk om het leren herkennen en ontmijnen van elke ‘kyriarchale’ ordening in onze maatschappij. ‘Kyriarchaal’ is een term die we vanuit de feministische theologie (van E. S. Fiorenza) hebben geërfd. Met een kyriarchale ordening doelt Fiorenza op een sociaal systeem dat fundamenteel opgebouwd is op basis van heerschappij, onderwerping en uitbuiting. Een sociaal systeem dat gestoeld is op een hiërarchische ordening tussen heren en slaven, bezitters  en bezitlozen, gezonden en zieken, eigenaars van de productiemiddelen en loontrekkenden, burgers en rechteloze sans-papiers, ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’, enzovoort. Een sociale ordening die bepaalt in welke mate je al dan niet de mogelijkheid hebt om je democratische grond- en basisrechten op te eisen.

Ik vind dat een ontzettend belangrijk uitgangspunt voor hoe we ook vandaag in Motief de strijd voeren tegen elke vorm van maatschappelijk onrecht en dus ook tegen racisme en islamofobie: niet vanuit een soort van liefdadigheidsgevoel of vanuit een levensbeschouwelijk idealisme. Maar wél vanuit een diep besef dat onze gezamenlijke bestaansgrond afhangt van ons verzet tegen dit soort kyriarchale ordening. Omdat racisme en discriminatie, net zoals seksisme, homofobie, kolonialisme, economische uitbuiting… onze democratische grondbeginselen in hun geheel ondermijnen.

Of zoals de Australische indigenous activiste Lilla Watson het uitdrukte: ‘Als je hier bent om me te helpen, verspil je je tijd. Maar als je bent gekomen omdat jouw bevrijding met de mijne is verbonden, laten we dan samenwerken.’

Vanuit die geest hoop ik dat we deze namiddag met mekaar een stapje verder geraken rond de vraag wat er dan precies nodig is, aan welke voorwaarden er moet voldaan worden, om rond die gedeelde bevrijding te kunnen samenwerken.

Daarbij hebben we ervoor gekozen om het reflecteren over diversiteitsbeleid uitdrukkelijk te verbinden aan de antiracismestrijd en de strijd tegen islamofobie –precies omdat we zien dat er, in tijden van toenemende verrechtsing en polarisatie, vormen van diversiteitsbeleid gepromoot worden die racisme relativeren en zelfs ontkennen. Omdat er vormen van diversiteitsbeleid bestaan die in de concrete praktijk de reële ongelijkheden eerder helpen onzichtbaar maken dan ontkrachten. Omdat er vormen van diversiteitsbeleid ontwikkeld worden die als maquillage moeten dienen maar de wezenlijke machtsverhoudingen ongemoeid laten.

Ook scholen en instellingen die racisme oprecht bij de wortel willen aanpakken, ook radicaal linkse middenveldorganisaties zijn niet immuun voor dit soort tendensen, weten we intussen. En de schamele vooruitgang op vlak van concrete en effectieve acties die het bestaande onrecht weerwerk bieden, wijzen op z’n minst op een falende strategie.

Vraag is dus: hoe kan het beter en fundamenteler, hoe zorgen we ervoor dat de toekomstige generatie niet tegen dezelfde blinde muren moet aanlopen, hoe kunnen we –ieder vanuit zijn of haar specifieke positie- onze handelingsruimte en impact verruimen en die ook effectiever op elkaar afstemmen zodat onze inspanningen ook werkelijk verschil opleveren?

Ik wens uit de grond van mijn hart dat deze namiddag aan dit zoekproces een bijdrage zal leveren die hopelijk, op elk van de plekken waar ieder van u actief is, ook verder gestalte kan krijgen.

Alvast bedankt voor uw aanwezigheid en uw kritisch meedenken straks.

 

Elke Vandeperre
Coördinator vzw Motief, 27.10.2018

Quotes voor handboek

Prof.dr. Sami Zemni, hoogleraar aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies:
"Het boek van vzw Motief komt als geroepen. Leerkrachten, jeugdbegeleiders en hulpverleners die een positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren willen bevorderen, krijgen inzichten, analysesleutels en concrete middelen aangereikt die hen kunnen bijstaan in hun uitdagende opdracht. De aangeboden handvaten passen in een kritisch en emancipatorisch analysekader dat de huidige maatschappelijke uitdagingen op een directe manier bevraagt en naar een meer solidaire maatschappij zonder racisme streeft,… kortom: naar een meer humane samenleving van kritische burgers in een kwalitatief betere democratie."

Lieven Boeve, Directeur-Generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
“Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwelkomt dit handboek met open armen. Het biedt een schat aan duiding en hulpmiddelen. Trainers, pedagogisch begeleiders en leraren krijgen de kans om te werken aan identiteit en verschil met een focus op wat wij gemeenschappelijk hebben, eerder dan op datgene waarin wij verschillen. Wij vinden het een sterk instrument om te werken aan een gastvrij midden waarin elke jongere zichzelf kan zijn, met zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, zonder de eigen identiteit te verloochenen. Ook in ons opvoedingsproject van de katholieke dialoogschool is dat essentieel. Wie zichzelf mag zijn, zal ook kunnen wortelen in de maatschappij waarvan hij of zij deel uitmaakt. De tools die aangereikt worden, zullen pedagogisch begeleiders en leraren helpen om jongeren op weg te zetten zichzelf te ontwikkelen tot mondige en kritische burgers die steeds bereid zijn tot dialoog. We zijn er ons van bewust dat die dialoog onvoltooid en tegenwoordig is, maar tegelijkertijd neemt wie in dialoog gaat, afstand van eenzijdigheid. En dat is nog altijd de beste preventie tegen ‘radicalisering’."

Hakim Benichou, Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Antwerpen:
“Dit handboek houdt het eerstelijnswerk met (moslim)jongeren tegen het licht en biedt wegwijs op het kronkelige pad naar hoop. Het functioneert als raadgever bij de ondersteuning en begeleiding van hun identiteitsontwikkeling. In de huidige context, waarin het voorkomen van‘ potentieel gewelddadig extremisme’ zich als een dwangbuis rond de eerstelijnswerkers sluit, is dit handboek een ware verademing.”

Mohamed El Khalfioui, coördinator vzw Kifkif:
“Dit handboek geeft professionals handvaten om in dialoog te gaan met jongeren die zich nergens thuis voelen."

Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge:
“Radicalisering, signalen opvangen, alert zijn, positieve identiteitsontwikkeling, … Het jeugdwelzijnswerk wordt er mee om de oren geslagen sinds het conflict in het Midden Oosten zich ook bij ons manifesteert in de vorm van terroristische aanslagen. De jongeren waar we mee werken worden nog meer dan vroeger gezien als een potentiële dreiging. Dat is nefast voor hun identiteitsontwikkeling en hun positie in de samenleving. Van het jeugdwelzijnswerk wordt meer en meer verwacht dat zij in het gedrag van jongeren bepaalde signalen gaan detecteren en hun verontrusting zo snel mogelijk delen met de veiligheidsdiensten. We weten uit de praktijk dat dit niet werkt en zelfs averechtse effecten heeft. Daarom zijn we blij met dit handboek. Het biedt jeugdwerkers tools en inzichten om buiten het heersende radicaliseringsdiscours te gaan en terug het welzijn en de noden van de jongere centraal te stellen, rekening houdend met een maatschappelijke context die een positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren bemoeilijkt. Het siert Motief dat zij vertrekken vanuit de werkelijkheid en niet vanuit de wenselijkheid, en daarbij geen hete hangijzers of blinde vlekken ongemoeid laten. De observaties die in het boek worden gemaakt zijn vaak ongemakkelijk en confronterend, maar volgens ons de enige manier om echt emanciperend en structureel aan de slag te gaan met moslimjongeren.”

Prof. dr. Manuela Kalsky, Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving, Vrije Universiteit Amsterdam, Directeur van het DSTS en van Nieuwwij.nl:
"Dit handboek is een verademing in het huidige radicaliseringsdebat. Geen kant-en-klaar frame voor complexe vraagstukken, maar doorleefde analyses, praktische tools en hulp bij de bewustwording van eigen blinde vlekken. Met passie en compassie, creativiteit en beide benen op de grond reiken de auteurs nieuwe handelingsperspectieven aan in de gepolariseerde omgang met levensbeschouwelijke diversiteit. Een waardevol boek voor jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten en allen die aan een nieuw ‘wij’ in onze samenleving willen bouwen."

Stijn Oosterlynck, hoofddocent Stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen en woordvoerder van het Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS):
“Dit boek plaatst eerstelijnswerkers en hun expertise waar ze thuishoren: in het centrum van het maatschappelijke debat en handelen. Wars van snelle meningen en holle beleidsfrasen stellen de auteurs scherp op de vele factoren die identiteitsvorming bij moslimjongeren beïnvloeden. Ze verknopen helder visie en praktijk over hoe het vertrouwen van jongeren in onze samenleving onderhouden en hersteld kan worden. Dit is veel meer dan een handboek voor eerstelijnswerkers, maar verplichte literatuur voor iedereen die begaan is met samenlevingsopbouw in tijden van superdiversiteit.”

Hans Van Crombrugge, hoofdlector pedagogiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en voorzitter van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen:
"Dé enige constructieve aanpak van de uitwassen van radicalisering is een aanpak waarin alle betrokkenen samen op zoek gaan naar de bronnen van positieve identiteitsontwikkelingen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met dit handboek wordt de expertise van de auteurs inzake de begeleiding in deze gedeeld en verdiept. Op zich is dit reeds een grote verdienste. Een uitdrukkelijke meerwaarde is bovendien dat levensbeschouwelijk engagement vanuit een actief pluralistische houding niet als probleem, maar als hefboom begrepen wordt."

Marc Vandepitte, leerkacht TSM en auteur:
“Dit handboek is leerzaam, degelijk, evenwichtig en genuanceerd. In deze woelige en verwarde tijden is het een uitstekend kompas voor leerkrachten, jeugdbegeleiders, vormingswerkers en hulpverleners.”

Chris Wyns, Pedagogisch begeleider dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
"Het is een lijvig en veelzijdig instrument met een duidelijke identiteit. Zowel voor de trainers als voor de eerstelijnswerkers vinden we hier een schat aan tools die heldere keuzes maken. Identiteit staat centraal in ons opvoedingsproject katholieke dialoogschool. Wij ondersteunen de ontwikkeling van de identiteit van al onze leerlingen doorheen de dialoog. De dialoog is essentieel in het verzet tegen alle vormen van radicalisering die onze maatschappij bedreigen. Ook daarin maakt dit handboek een duidelijke keuze.”

Word jij onze nieuwe collega?

VZW MOTIEF WERFT EEN DEELTIJDSE (80%) COMMUNICATIEMEDEWERKER AAN

Plaats van tewerkstelling: Antwerpen en Mechelen
Kandidaturen aanleveren uiterlijk op: 19 augustus 2018
Tewerkstelling vanaf: bij voorkeur 10 september 2018

 

Taakomschrijving

 • * Je redigeert en schrijft artikels voor publicaties en brochures.
 • * Je staat in voor onze social media en verzorgt de opmaak en verzending van onze nieuwsbrieven.
 • * Je verzorgt de rapportering bij overlegmomenten.
 • * Je staat in voor de interne en externe communicatie bij de organisatie van ons vormingswerk.
 • * Je neemt interviews af bij belangengroepen en verricht beleidsvoorbereidend werk in functie van het nieuwe beleidsplan.
 • * Je ontwikkelt, in overleg met de educatieve medewerkers, een strategisch marketing- en communicatieplan voor onze organisatie.

Profiel

 • * Je bent erg geboeid door het Motief-thema (maatschappelijke thema's op het kruispunt van levensbeschouwing en samenleving) en je kan je vinden in de fundamentele uitgangspunten van de Motief-visie
 • * Je hebt een uitstekend tekstgevoel en plezier in het schrijven en bewerken van teksten, afgestemd op specifieke publieksgroepen
 • * Je bent sterk in het maken van syntheses, verslagen, het uitwerken van rapporten.
 • * Je kan een strategisch marketing- en communicatiebeleid helpen uitstippelen.
 • * Je bent flexibel, ondernemend en kunt goed zelfstandig werken.
 • * Je kan werken met de gangbare softwarepakketten en sociale media.

Aanwervingsvoorwaarden

 • * OF: Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma communicatie of marketing, of gelijkaardig door ervaring, en hebt voeling met het sociaal-cultureel werk. OF: je beschikt over een bachelor of master diploma in een sociaal-agogische richting en je hebt ervaring met taken m.b.t. communicatie en marketing.
 • Enige werkervaring in een vergelijkbare job is een meerwaarde.
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten (mits rucuperatie van overuren).
 • Je bent in de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen in Vlaanderen. 

Wat wij jou kunnen bieden is...

 • * Een deeltijds job (80%) met een hoge maatschappelijke relevantie, en dus grote voldoening
 • * Tewerkstelling binnen een tof, klein team van medewerkers
 • * Een contract van bepaalde duur (1 jaar)
 • * Loon volgens barema's van PC 329.01 loonschool B1B, relevante anciënniteit wordt overgenomen
 • Terugbetaling van verplaatsingskosten, tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer en een telefoonvergoeding
 • Werkplek: je werkt één of meerdere dagen per week vanuit Antwerpen (vlakbij station Berchem) en één of meerdere dagen per week vanuit Mechelen (vlakbij station Mechelen)
 • Een grote jobautonomie.

Selectieprocedure:

 • Je sollicitatie met een gemotiveerde brief, CV en eventuele referenties ontvagen we graag op het volgende e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Enkel kandidaturen die ons bereiken uiterlijk op 19 augustus 2018 worden in aanmerking genomen.
 • Uiterlijk op 27 augustus 2018 vernemen kandidaten of ze geselecteerd zijn.
 • De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een praktische proef en aansluitend een interview. De selectiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 7 september 2018, tussen 9u en 16.30u op het Motief-secretariaat, Belgradestraat 80 in Mechelen (10 min. wandelen van station Mechelen). Voor routebeschrijving en andere info zie www.motief.org
 • De tewerkstelling gaat zo snel mogelijk in, bij voorkeur vanaf 10 september 2018

l

Solidariteitsfonds voor laagdrempelige deelnemersbijdragen 

Motief wil ook mensen met een beperkt budget de kans geven om vorming te volgen. Daartoe houden we onze deelnameprijzen zo laag mogelijk en is de deelnameprijs steeds bespreekbaar. Indien de prijs een probleem vormt, wordt het tekort bijgepast uit het solidariteitsfonds van vzw Motief.

Dankzij uw steun kunnen wij een solidariteitsfonds opbouwen en tegen een laagdrempelige prijs vorming op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving blijven aanbieden.

Schrijf een gift over op het rekeningnummer BE09 0012 6989 0957  (BIC: GEBABEBB) van vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. Vermeld als mededeling: Gift solidariteitsfonds. Alvast hartelijk bedankt!

 

Meer publicaties...

 1. Privacy Disclaimer

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren