www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Onze visie

Werken aan pluralistische gemeenschapsvorming

Motief
 werkt
 aan
 pluralistische
 gemeenschapsvorming
 door
 bij
 deelnemers
 een
 bewustwordingsproces
 te
 stimuleren
 omtrent
 de
 eigen
 religieuze/
levensbeschouwelijke
 identiteit.
 Het
 is
 enerzijds
 een
 manier
 om
 bij
 te
 dragen
 aan
 een
 emancipatieproces
 waarin
 groepen
 van
 mensen
 tot
 zelfbepaling
 komen
 en
 een
 grotere
 maatschappelijke
 slagkracht
 krijgen.
 Anderzijds
 groeien
 mensen
 naar
 meer
 begrip
 en
 respect
 voor
 elkaar
 en
 naar
 verbondenheid
 tussen
 mensen/groepen
 met 
een 
verschillende 
religieuze 
identiteit.

 Te 
vaak 
wordt 
onder 
pluralisme 
het 
‘achterlaten 
van 
identiteit’ 
verstaan,
 het 
wegwissen 
van 
verschillen 
om 
zo 
tot 
een
 ‘neutraal’ 
compromis 
te 
komen.
 Er 
wordt 
dan
 echter 
over 
het 
hoofd
 gezien 
dat 
ook 
‘het 
neutrale 
compromis’ 
een 
eigen
 identiteit
 heeft
 en
 op
 specifieke
 normen
 en
 waarden
 gebaseerd
 is.
 Die
 normen
 en
 waarden
 worden
 echter
 zelden
 duidelijk
 benoemd.
 Motief 
meent
 dat 
mensen 
in 
een 
pluralistische 
samenleving 
net 
uitgedaagd
 worden 
om 
met 
elkaar
 samen
 te 
leven 
doorhéén
 de
 zichtbare 
en 
wezenlijke 
verschillen 
en 
met 
ruimte 
en
 respect 
voor 
ieders 
eigenheid.

Naar
 een
 menswaardig
 systeem

Motief
 vindt 
het 
niet 
voldoende 
enkel
 kennis 
te 
verwerven
 en 
vaardigheden 
te 
ontwikkelen 
om 
stand 
te 
houden 
in 
een
 veeleisende
 samenleving.
 Motief
 meent
 dat
 vormingswerk
 pas
 ‘bevrijdend’
 is,
 wanneer
 mensen
 inzicht
 krijgen
 in
 de
 maatschappelijke
 oorzaken
 van
 de
 (zingeving)problemen
 waarmee
 ze
 dagelijks
 geconfronteerd
 worden.
 
 Vorming
 is
 bevrijdend
 wanneer
 mensen
 hun
 persoonlijke
 belangen
 (h)erkennen,
 wanneer
 mensen
 zicht
 krijgen
 op
 gemeenschappelijke
 belangen
 en
 een
 alternatief
 zien
 voor
 de
 huidige
 situatie.
 Vormingswerk
 moet
 mensen
 de
 kracht
 geven 
om 
hun 
kwaliteit 
van 
leven 
en 
die 
van 
anderen 
en 
hun 
omgeving 
te 
verbeteren.

Motief
 schat
 de
 dynamiek
 tussen 
leren 
en 
actie
 ondernemen 
hoog 
in. 
Wij 
verwijzen 
hierbij 
graag
 naar 
de 
pedagogie
 van
 Jozef
 Cardijn:
 ‘zien
 ‐
 oordelen
 ‐
 handelen’.
 ZIEN
 is
 de
 vaststelling
 en
 de
 analyse
 van
 een
 probleem.
 OORDELEN
 is
 de
 confrontatie
 van
 die 
toestand
 met 
de 
‘utopie’ 
(in 
de 
zin 
van 
nog 
niet 
gerealiseerde 
mogelijkheid). 
HANDELEN
 is
 dan 
de
 praktijk,
 het
 engagement,
 er
 wordt
 actie
 ondernomen.
 Deze
 actie
 wordt
 later
 geëvalueerd
 en
 geanalyseerd
 om
 opnieuw
 tot,
 eventueel
 bijgestuurde,
 actie
 te
 komen.
 Motief
 ziet
 het
 niet
 als
 haar
 opdracht
 ‘systeemvaardige’
 burgers
 te
 vormen.
 
 Motief
 kiest
 ervoor
 burgers
 te
 vormen
 in
 functie
 van
 een
 ‘menswaardig’
 systeem.
 Een
 systeem
 waarin
 iedereen, 
in 
de 
eerste 
plaats 
de 
meest 
kwetsbare, 
tot 
zijn/haar 
recht 
kan 
komen, 
zich 
ten
 volle 
kan 
ontplooien, 
voor 
de
 eigen 
belangen 
kan 
opkomen 
en 
zich 
leert
 solidariseren 
met 
anderen. 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren