www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Projecten

Train de trainer - "Gezocht: identiteit": ter ondersteuning van eerstelijnswerk met moslimjongeren

 

Vzw Motief organiseert vanaf het voorjaar van 2016 een Train de Trainer omtrent positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren. In dit project, dat over twee jaar loopt, worden een dertigtal trainers opgeleid. Deze trainers kunnen vervolgens lokaal vormingstrajecten begeleiden voor eerstelijnswerkers uit onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening en tewerkstelling. De nadruk in de training ligt op kritische reflectie omtrent de eigen professionele praktijk en het oefenen in een emancipatorische begeleidershouding die het zoekproces van jongeren ondersteunt en jongeren stimuleert tot kritisch burgerschap. Dit project wordt gesubsidieerd met middelen van de Vlaamse Overheid (Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid).

Waarom een Train de Trainer?

In 2015 bood vzw Motief in zes Vlaamse steden (nl. Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde) het vormingspakket ‘Gezocht: identiteit’ omtrent positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren aan*. Eerstelijnswerkers hadden nood aan inzicht in de maatschappelijke context van het radicaliseringsvraagstuk en aan ondersteuning bij een pedagogisch verantwoorde en professionele aanpak hiervan. Naast de ingeplande vormingen kreeg Motief veel vragen vanuit onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening en lokale overheden om ook bij hen (onderdelen van) dit vormingspakket aan te bieden. Omwille van de beperkte personeelsbezetting is het voor vzw Motief echter onhaalbaar om een aanbod te voorzien in antwoord op al deze vragen. Zo ontstond het idee om vanaf 2016 een Train de Trainer te organiseren voor vormingswerkers uit de genoemde sectoren. De training stelt vormingswerkers in staat om zelf lokaal vormingstrajecten te begeleiden voor organisaties, scholen of steden die hier behoefte aan hebben.

Inhoud

Het Train de Trainer-project kadert in een brede preventie van gewelddadige radicalisering: Hoe kunnen we via het eerstelijnswerk op een duurzame manier de maatschappelijke voedingsbodems aanpakken die de polarisering in onze samenleving in de hand werken? Daarbij focussen we op een grondige analyse van het radicaliseringsvraagstuk en het huidige maatschappelijke debat errond, we stimuleren een kritische reflectie omtrent de gangbare visies en praktijken binnen het eerstelijnswerk en bieden handvaten om te werken aan een meer emancipatorische en pedagogisch verantwoorde aanpak. Het uiteindelijke doel is dat het eerstelijnswerk een beleid en een praktijk uitbouwt die jongeren positief ondersteunt in hun levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en in hun groeien naar kritisch burgerschap.

Lees hier onze visietekst 'een pedagogische kijk op radicalisering'.

Praktisch

• Dit project loopt over twee jaar. In 2016 worden trainers opgeleid en wordt er een handboek ontwikkeld. In 2017 voorziet vzw Motief opvolging van en praktijkondersteuning voor de opgeleide trainers.
• Motief organiseert twee maal een training om in totaal 30 trainers op te leiden. Het gaat om een zesdaagse training.
• De trainingen gaan door in Brussel.
• Dit project wordt ontwikkeld in overleg met sleutelfiguren uit de sectoren onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening, tewerkstelling en stedelijke overheden.

 

Project gesubsidieerd door:

Back to basics: Inspiratiedag Middenveld in beweging

vrijdag 28 november, van 9u30 tot 16u30 in Brussel (De Markten)

Net voor de verkiezingen in mei 2014, engageerden een 45-tal organisaties en 200 werkers uit de social-profit zich om de politiserende kracht van het maatschappelijk middenveld te versterken en daartoe en gezamenlijk en zelfkritisch veranderingstraject te gaan. Op 28 november nodigen we alle ondertekenaars van het Manifest Middenveld in beweging en andere geïnteresseerden uit om elkaar te ontmoeten en samen visie te ontwikkelen over de politiserende rol en positie die we als organisatie kunnen innemen.

De GPS van onze samenleving leidt ons naar doelstellingen en praktijken die ons vervreemden van onze kernopdracht, met name de verdediging van de grond- en basisrechten van burgers. Eén van de oorzaken daarvan is het feit dat we zelf, als middenveldorganisaties, steeds meer de neoliberale marktlogica en de daaraan verbonden managementcultuur hebben omarmd. Echter, bij steeds meer middenveldorganisaties broeit het verlangen om een andere koers te varen.

•     Hoe kunnen we weerwerk bieden aan de dominante marktlogica?
•    Welke routes hebben we al geprobeerd en leverden -desnoods gedeeltelijk- nieuwe perspectieven op?
•     Hoe kunnen we elkaar inspireren en ons samen beter organiseren om maatschappelijke tendensen te beïnvloeden?
•    Hoe kunnen we zélf, binnen onze eigen organisaties en sectoren, een alternatieve koers uitstippelen, trouw aan onze missie en maatschappelijke opdracht?

Op deze dag zetten we een eerste verkennende stap door terug te keren naar de ‘basics’:
•    In welke context bevinden we ons, als sector, als organisatie, als werker?
•    Welke positie nemen we in, in deze specifieke context?
•    Welke handelingsruimte gebruiken we (niet)? Hoe kunnen we die ruimte vergroten?

Deelnameplaatsen zijn beperkt (maximaal 120 personen). Tijdig inschrijven is noodzakelijk, uiterlijk op 25 november.

Om in te schrijven: klik hier.

Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd, ter plaatse te betalen. Richtprijs: € 15  / € 8 (studenten en mensen met een vervangingsinkomen). De bijdrage mag echter nooit een rem tot deelname zijn. De prijs is inclusief broodje bij de lunch. 

Download hier de folder met het volledige programma

 


 

Middenveld in beweging

Het project 'Middenveld in beweging' wil de politiserende en emancipatorische kracht van het middenveld helpen versterken. In het kader van dit project engageren een honderdtal middenveldorganisaties en medewerkers van organisaties zich om een collectief veranderingstraject te gaan waarin ze proberen om emancipatorisch en politiserend werken (opnieuw) centraal te zetten in hun werking.

Het initiatief groeide uit hearings die Motief vzw, Victoria Deluxe vzw en De lege Portemonnees in 2013 organiseerden met mensen en organisaties uit de kunstensector, minderhedensector samenlevingsopbouw, vakbonden, hulpverlening, basiseducatie, armoedebestrijding, universiteiten, vrouwenbeweging en socio-culturele sector. In deze hearings analyseerden we de depolitiserende impact van de neoliberale marktlogica op het middenveld.

Dit collectief politiseringstraject bestaat uit intervisietrajecten, een inspiratiedag en een website voor het delen van visie, ervaringen en instrumenten. In mei 2014 lanceerden we het project met een breed ondertekend manifest en engagementsverklaring.

Meer informatie over dit project vindt u op de website www.middenveldinbeweging.be.

 

 

 

Gezocht: identiteit (2015)

Project ter ondersteuning van eerstelijnswerk met moslimjongeren

 

Doel en doelgroep van het project

Met dit project willen we eerstelijnswerkers uit het onderwijs, jeugdwerk en de hulpverlening vormen, toerusten en trainen omtrent identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren. Dit doen we door een vormingsaanbod op maat uit te werken voor eerstelijnswerkers uit Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde. In elk van deze steden kunnen we een vormingspakket aanbieden dat bestaat uit:

1. Een driedaagse vorming voor eerstelijnswerkers. Deze vorming wordt uitgewerkt op maat van de vragen en behoeften van de deelnemende eerstelijnswerkers. De vorming ondersteunt eerstelijnswerkers om:

• meer inzicht te verwerven in de identiteitsontwikkeling van jongeren
• meer inzicht te verwerven in processen van radicalisering bij jongeren
• een emancipatorische en pedagogisch verantwoorde aanpak uit te bouwen die jongeren uitdaagt tot zelfontplooiing en kritisch burgerschap.

2. Vijf bundels met brochures en werkmaterialen om met jongeren te werken rond levensbeschouwing en identiteit.

Dit project loopt van januari tot december 2015 en werd toegekend door Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid in het kader van een preventieve aanpak van radicalisering.

 

Verloop van het project

In Vilvoorde werd de vorming in februari-maart uitgevoerd voor een groep eerstelijnswerkers uit het secundair onderwijs.
In Kortrijk en Maaseik werd de vorming in april-mei uitgevoerd voor een gemengde groep eerstelijnswerkers.
In Brussel werd de vorming in mei-juni uitgevoerd voor een groep eerstelijnswerkers uit de hulpverlening.
In Mechelen werd de vorming in oktober uitgevoerd voor een groep eerstelijnswerkers uit het secundair onderwijs.
In Antwerpen werd de vorming in november-december uitgevoerd voor een groep eerstelijnswerkers uit het secundair onderwijs.

 

Toelichting: Identiteitsontwikkeling in het kader van ‘preventieve aanpak van radicalisering’

In een persbericht meldt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid Liesbeth Homans dat er 154.080 euro subsidies worden toegekend aan twee projecten in het kader van een preventieve aanpak van radicalisering –ter ondersteuning van de steden. In dit persbericht wordt ook verwezen naar het fenomeen van radicaliserende jongeren die in 2013 vertrokken zijn naar Syrië en dat Minister Homans met de uitgetrokken middelen precies op dit fenomeen wil inspelen: “Met deze projectsubsidies komen we tegemoet aan de hulpvragen van deze steden en gemeenten: de nood aan een bovenlokaal aanspreekpunt, en de ondersteuning van de eerstelijnswerkers rond jongeren en radicalisering.”

Motief is één van de twee organisaties wiens project goedgekeurd werd. We krijgen hierover een aantal vragen en willen daarom graag verduidelijken wat ons project precies inhoudt. Het project omvat een vormingsreeks voor eerstelijnswerkers (uit onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening) die we op maat van steden zullen ontwikkelen omtrent de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Al 10 jaar organiseren we met Motief vorming in het leren omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit en doorheen de jaren hebben we gemerkt dat er vooral bij eerstelijnswerkers een gigantische ‘handelingsverlegenheid’ gegroeid is in het omgaan met moslimjongeren die rond de eigen levensbeschouwelijke identiteit aan het zoeken zijn, zoals zoveel jongeren dat doen.

Zoeken rond je eigen identiteit, ook levensbeschouwelijk, is eigen aan de adolescentie. Maar in een maatschappelijke context waarin zowel over moslims als over ‘dé islam’ zeer veralgemenend, en eenzijdig negatief bericht wordt ervaren moslimjongeren in hun zoektocht weinig positieve en constructieve ondersteuning van opvoeders. Om het nog voorzichtig uit te drukken: vaak ervaren ze eerder wantrouwen, angst, onbegrip en zelfs agressie; worden ze gedwongen zich te verantwoorden voor hun levensbeschouwelijke identiteit (in ontwikkeling) of dienen ze zich zelfs systematisch en expliciet te distantiëren van elke wandaad in naam van de islam. Iets gelijkaardigs wordt van geen enkele andere levensbeschouwing verwacht.

Dat dit niet altijd een positieve bijdrage levert aan dit proces van identiteitsontwikkeling –daar hoef je geen pedagoog voor te zijn. De opstelling van opvoeders in dit zoekproces is dan ook cruciaal: je kan opgroeiende jongeren maken of kraken. Je kan hen laten mens worden en loyaal aanwezig zijn bij hun zoektocht naar de eigen ik, de eigen normen, waarden en overtuigingen of je kan jongeren net zwaar beschadigen door hen in het keurslijf van clichés en vooraannames omtrent islam te dwingen. De behoefte bij opvoeders en eerstelijnswerkers om positief, constructief, en pedagogisch verantwoord met dit zoekproces omtrent identiteitsontwikkeling om te gaan is zeer groot. En Motief is in staat om daar ‘een’ antwoord op te bieden. Of we met onze vorming 'radicalisering' (in negatieve zin) voorkomen? Absoluut, hopelijk in de eerste plaats die van onze Vlaamse samenleving die in elke jongere die een te korte broek begint te dragen een jihadi meent te ontwaren of bij elke moslima die er vandaag voor kiest om een hoofddoek te dragen vreest dat ze morgen een boerka aanschiet en overmorgen haar verstand bij het groot vuil deponeert. Maar wij hopen ook dat we via deze vormingen –indirect weliswaar- ook voor de jongeren meer ruimte kunnen creëren waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien en zich een toekomst kunnen ontwerpen – terwijl ze in dit proces ook warm omringd worden. Moslimjongeren ernstig nemen als jongeren, met hun verlangen naar erkenning en bemoediging, naar vertrouwen in hun talenten en vaardigheden, … Ook dat is op z’n minst een begin van een ‘preventievere aanpak van radicalisering’.

Lees hier onze visietekst 'een pedagogische kijk op radicalisering'.

Bedankt voor uw aanvraag!

Wij verwerken uw vraag zo snel mogelijk.
Ten laatste twee weken voor het bezoek ontvangt u van ons bevestiging via e-mail.


Na het bezoek ontvangt u via mail een link naar een evaluatieformulier. We zouden het appreciëren mocht u uw opmerkingen/bedenkingen met ons delen.

Aanvraagformulier Moskeebezoek

...

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren