www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...


vzw Motief biedt scholen en jeugdwerkers vorming op maat aan. Scholen en organisaties uit het jeugdwerk kunnen bij ons terecht met uiteenlopende vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. We werken zowel rond vragen die zich stellen op het niveau van het beleid en de visie van de school of organisatie, als rond vragen die vanuit het klaslokaal of de praktijk van jeugdwerkers naar boven komen.

Vorming op maat voor jeugdwerk

Een getuigenis:

In 2014 en 2015 verzorgde Motief verschillende vormingen voor jeugdwerkers

Nina Henkens, stafmedewerker van Uit De Marge blikt terug:

"Sinds een tweetal jaar heb ik het genoegen om samen met de mensen van Motief vzw deel te nemen en mee te werken aan de vorming ‘Jongeren, identiteit en religie.’ Als vorminggever waardeer ik ten zeerste de professionaliteit waarmee ze hun unieke expertise kunnen overbrengen aan een breed publiek. Motief gaat geen moeilijke onderwerpen uit de weg en durft standpunten innemen. Ze slagen er in om iedereen te betrekken en ruimte te creëren voor ieders vragen, kijk en verhalen. Een Motief-vorming is steeds een intellectuele verademing, waarbij deuren opengaan en mensen met elkaar in verbinding worden gesteld."

 


Jongeren, islam en identiteit - Vorming voor jeugdwerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze driedaagse vorming gaan we op zoek naar hoe we als jeugdwerkers de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We werken op basis van theoretische kaders, aangevuld met goede voorbeelden uit het jeugdwerk, groepsgesprekken en casusbesprekingen.
De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie. Meer lezen...

 

Vorming op maat en advies voor onderwijs

Een getuigenis:

Micheline Van den Brande en Moad El Boudaati van het Atheneum Vilvoorde namen in 2015 deel aan de vorming Gezocht: Identiteit - Ondersteuning van eerstelijnswekers die met moslimjongeren werken:

"Met een aantal collega's van onze school volgden we de nascholing van 'Motief' omtrent identiteit, radicalisering,... Voor ons waren het zeer boeiende dagen omdat we alles nog eens opgefrist kregen wat betreft integratie, migratie, de oorzaken van radicalisme enz. Tevens konden we van gedachten wisselen met de andere deelnemers en de docenten van Motief.
Interessant was dat we van mekaar cases kregen die zich op school voordoen en bespraken dan hoe we daar het beste mee konden omgaan. Het was zeker de bedoeling om zoveel mogelijk expertise op te doen over maatschappelijke problemen van vandaag in onze wereld en de jonge mensen waarmee we werken zoveel mogelijk te helpen bij hun existentiële problemen. Een aanspreekpunt zijn voor jongeren tijdens hun crisismomenten met betrekking tot hun identiteit is ten allen tijde van essentieel belang. Voor ons was het een leerrijke nascholing en aan te raden voor iedereen die maar enigszins betrokken is bij deze maatschappelijke kwesties. "

 


Omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit

Meer en meer worden scholen geconfronteerd met personeelsleden en leerlingen die levensbeschouwelijk divers zijn. Dit roept heel wat vragen op: Welke visie hebben we op thema's als emancipatie, integratie, neutraliteit, racisme, samenleven, enz...? Waar liggen onze grenzen in het meegaan in de vragen van de leerkrachten of leerlingen? Welke methodieken zijn geschikt voor het werken met diverse groepen? Hoe gaan we om met racisme en islamofobie? Welke kennis en competenties hebben onze personeelsleden nodig om met een diverse groep te werken? 

vzw Motief begeleidt het zoekproces hierrond in uw school en geeft training aan uw personeelsleden.

 

Veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

Vandaag maken heel wat scholen een veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. De levensbeschouwelijke diversiteit binnen de school roept een nieuwe vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we dan samen aan een gemeenschappelijke missie? Wat betekent een actief pluralistische houding in onze school? Kan openheid voor de bestaande verschillen onder personeelsleden en leerlingen samengaan met de keuze om de oorspronkelijke traditie van de organisatie als inspiratiebron te behouden? 

vzw Motief begeleidt het zoekproces hierrond binnen uw school.

 

Jongeren en islam - samen zoeken naar identiteit

Veel moslimjongeren zijn op zoek naar hun identiteit en de rol die het geloof hierin speelt. Daarbij worden ze beïnvloed door allerlei factoren, zoals media, politieke propaganda, leeftijdsgenoten, geloofsgenoten van allerlei strekkingen, en niet- of andersgelovigen. Hoe voer je met jongeren het gesprek hierover? Hoe neem je hun vragen ernstig? Hoe kan je hen ondersteunen om antwoorden of richtingwijzers te vinden bij de vragen waarmee ze worstelen? 

vzw Motief begeleidt het zoekproces hierrond in uw school en biedt uw medewerkers training en werkvormen aan om dit thema met jongeren aan te snijden.

 


 
vzw Motief biedt uw organisatie ook vormingsmateriaal aan omtrent levensbeschouwelijke diversiteit. Voor mensen actief in het onderwijs of jeugdwerk gelden op dit moment uitzonderlijke kortingen.

 

Vormingsmateriaal voor jeugdwerk en onderwijs

dvd: Islam what's the difference?

dvd-project-klein

Op de dvd ‘Islam - what’s the difference?’ interviewen we verschillende moslimjongeren over thema’s als identiteit, relaties en burgerschap. Voelen deze jongeren zich thuis in onze samenleving? Hoe ziet hun ideale partner eruit? Wat betekent moslim zijn voor hen? Hoe kijken zij naar de toekomst? Op de dvd reflecteren ook een aantal academici en jongerenwerkers over de uitspraken van de geïnterviewde jongeren.

Met de bijhorende handleiding vormt deze dvd een boeiend werkinstrument voor leerkrachten en jongerenwerkers die met jongeren bovenstaande thema’s willen bespreken. De interviews werden afgenomen door de Nederlandse comedian Salahedinne.

Normale prijs: €12 + verzendkosten -> nu: €8 + verzendkosten
Klik hier om te bestellen

 

 

Methodiekendoos Jongeren Islam Gender

methodiekendoos

Deze methodiekendoos bevat acht methodieken om met kleine groepjes moslimjongeren te werken rond hun zoektocht naar een islamitische identiteit. Deze zoektocht is een complex proces waarbij veel factoren een rol spelen. Zo is er de relatie met andere moslims, met leeftijdsgenoten en met familie, maar ook de negatieve beeldvorming over islam. Verder zijn er de talrijke discussies over “wat een goede moslim is”, het afbakenen van een eigen groep, het zoeken naar rolmodellen en betekenisvolle figuren) uit de geschiedenis van de islam, … Hoewel al deze factoren onderling met elkaar verbonden zijn, neemt elke methodiek één factor als invalshoek. Elke methodiek bestaat uit een handleiding en werkmateriaal (kaartjes, werkbladen, affiches). Mits enige aanpassingen kunnen verschillende methodieken ook gebruikt worden voor individuele gesprekken (bijvoorbeeld in de hulpverlening), voor grotere groepen (bijvoorbeeld klasgroepen) en voor groepen van jongeren met verschillende levensbeschouwingen.

Uitverkocht, zie 'publicaties' voor downloadbaar versie

 

Vormingsmateriaal voor onderwijs

Levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs

brochure

Scholen bepalen mee het wereldbeeld van jongeren en vormen hen tot burgers in de wereld van morgen. Daarom is het belangrijk dat zij jongeren leren omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Deze brochure wil beleidsmensen uit het onderwijs, personeelsleden en leerkrachten ondersteunen om een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing uit te bouwen. In een eerste deel worden een aantal belangrijke concepten bijeen gebracht, zoals levensbeschouwing, identiteit, integratie, secularisering, scheiding van Kerk en Staat. Deze concepten zijn cruciaal om een visie en beleid rond levensbeschouwelijke diversiteit op te bouwen. In een tweede deel worden handvaten aangereikt voor het uitwerken van een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing. Alles wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden en met verwijzingen naar relevante literatuur.

Uitverkocht, zie 'publicaties' voor downloadbaar versie

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren