www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Vorming op maat

Motief organiseert vorming op maat voor personeelsleden, vrijwilligers en beleidsmedewerkers van organisaties of diensten die in hun werking geconfronteerd worden met vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit of identiteit. We richten ons in het bijzonder tot organisaties uit sectoren als onderwijs, jeugdwerk, welzijnswerk, opbouwwerk, hulpverlening, armoedebestrijding,... Het programma, de opbouw, de werkwijze, de omvang en de prijs worden in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat voor een afspraak. 

Hieronder enkele vormingen die we in het verleden uitwerkten. Misschien kunnen ze u inspireren.

Een getuigenis:

In 2011 verzorgde Motief een kadervorming voor de medewerkers van RIMO Limburg.

Adjunct-directeur Claudia Mellebeek blikt terug:

Om in situaties waar diversiteit aan de orde is zelfzeker voor de dag te komen, organiseerde RIMO Limburg (Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk Limburg) in het najaar 2011 een traject ‘diversiteit’. Vormingsinstelling Motief daagde elk van onze personeelsleden gedurende twee volle dagen uit om in drie groepen na te denken over wat diversiteit betekent in onze organisatie, zowel op niveau van het eerstelijnswerk als op niveau van de organisatie zelf. Het traject leverde, naast heel wat inhoudelijke input, boeiende discussies op, legde de huidige pijnpunten bloot en leverde materiaal op om binnen RIMO Limburg op verder te bouwen. Alvast een eerste belangrijke stap in de richting van een visie en handelingskader waaraan het dagdagelijkse handelen van de werkers in de praktijk getoetst kan worden, lijkt mij.

 


 

Actief pluralisme: omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit

Meer en meer worden organisaties geconfronteerd met personeel, cliënten, doelgroepen,... die levensbeschouwelijk divers zijn. Dit stelt zowel organisaties als medewerkers voor heel wat nieuwe vragen: mogen onze medewerksters een hoofddoek dragen, hoe reageren we op leerlingen die de evolutieleer in vraag stellen, voorzien we vegetarische maaltijden op uitstap, hoe gaan we om met racisme en islamofobie? Waar liggen onze grenzen in het meegaan in de vragen van de doelgroep, leerlingen, medewerkers of cliënten? Hoe gaan we hierover met hen in gesprek?
Deze vragen raken verschillende niveaus:
Welke visie hebben we op thema's als emancipatie, integratie, neutraliteit, racisme, samenleven,...?
Hoe vertalen we die visie concreet in ons beleid?
Welke kennis en vaardigheden hebben onze medewerkers en personeelsleden nodig om met een diverse doelgroep te werken?
In deze vorming stellen we het actief pluralisme voor als een model om binnen een school of organisatie om te gaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit. We toetsen dit model aan de visie, het beleid en concrete vraagstukken uit de praktijk van uw organisatie of school.

Onze visie op actief pluralisme vindt u hier

 

Buren zoals we ze (niet) kennen – werken aan diversiteit in de armoedestrijd

Veel mensen hebben via de media, via het discours van bepaalde politici en organisaties, via enkele negatieve ervaringen,... een heel negatief beeld van islam en van moslims. In veel groepen leeft er nogal wat angst om dit thema met de groep aan te kaarten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken vaak hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, blijven de frustraties en spanningen echter onderhuids groeien, wegen ze op de groepssfeer en verhinderen ze groepen om nieuwe wegen te verkennen. Vzw Motief ontwikkelde een gespreksmethodiek om met groepen van mensen die in armoede leven de eigen beeldvorming over samenleven in diversiteit onder de loep te nemen. Daarbij besteden we veel zorg aan de frustraties, emoties, vragen en verhalen van de deelnemers. Op die manier worden de negatieve emoties en beelden ernstig genomen, maar proberen we ook verder te geraken en ruimte te maken voor een perspectief dat constructieve uitwegen biedt. Vzw Motief vormt uw medewerkers om met deze gespreksmethodiek aan de slag te gaan in hun eigen groepen.

Motief maakte ook een publicatie met handvatten en werkvormen rond dit thema. Meer info vindt u hier.

 

Jongeren, islam en identiteit - vorming voor jeugdwerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze driedaagse vorming gaan we op zoek naar hoe we als jeugdwerkers de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze zoektocht van deze jongeren een plaats geven.
De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie. Rond deze drie componenten bieden we theoretische kaders, concrete handvatten en werkvormen om met jongeren in gesprek te gaan. Daarbij besteden we veel aandacht aan het uitwisselen van ervaringen en bespreken van casussen.
Meer info over dit vormingsprogramma vindt u hier.

 Rond dit thema ontwikkelde Motief ook 2 werkinstrumenten: de Methodiekendoos Jongeren Islam Gender en de DVD Islam what's the difference?

 

Neutraliteit: insluitend of uitsluitend?

Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten over levensbeschouwelijke diversiteit. Ook heel wat organisaties, overheidsdiensten en scholen, willen zich graag 'neutraal' opstellen. Maar wat betekent 'neutraliteit'? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen van het begrip ‘neutraliteit’ en begeleiden we het zoekproces van uw organisatie hierrond. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de wijze waarop de verschillende invullingen van neutraliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten.

Onze visie op inclusieve neutraliteit vindt u hier

 

Veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

Vandaag maken heel wat organisaties een diepgaand veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. Met de ontzuiling zijn heel wat vanzelfsprekendheden weggevallen: de verwijzing naar de christelijke, socialistische of vrijzinnige wortels van organisaties is vaak niet meer helder voor medewerkers en /of leden. Meer nog: de levensbeschouwelijke diversiteit binnen organisaties roept een boel nieuwe vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we dan samen aan een gemeenschappelijke missie? Wat betekent een actief pluralistische houding in onze organisatie? Kan openheid voor de bestaande verschillen onder medewerkers en leden samengaan met de keuze om de oorspronkelijke traditie van de organisatie als inspiratiebron te behouden? Motief begeleidt dit zoekproces  binnen uw organisatie of vereniging.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren