Vorming op maat

Motief organiseert vorming op maat voor personeelsleden, vrijwilligers en beleidsmedewerkers van organisaties of diensten die in hun werking geconfronteerd worden met vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit of identiteit. We richten ons in het bijzonder tot organisaties uit sectoren als onderwijs, jeugdwerk, welzijnswerk, opbouwwerk, hulpverlening, armoedebestrijding,… Het programma, de opbouw, de werkwijze, de omvang en de prijs worden in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat voor een afspraak. Misschien kunnen onderstaande vormingen, die we in het verleden uitwerkten, u inspireren.

De Bril van het Verschil

De samenleving wordt steeds diverser.  Omgaan met al deze verschillen is een uitdaging waar we als samenleving voor staan en waar elk van ons toe kan bijdragen. Motief ontwikkelde de ‘Bril van het verschil’, een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we omgaan met verschil en over welke soort samenleving we voor ogen hebben.

Welke bril heb je op wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld buren met een andere overtuiging? Welke ‘modellen’ van brillen bestaan er zoal om te kijken naar samenleven in diversiteit? We vertrekken vanuit heel concrete dagelijkse situaties – afgestemd op de context van de deelnemers – en proberen verschillende brillen uit.

Lees hier de infofiche: Bril van het verschil

Diversegem

Jouw kijk op de veranderende samenleving wordt sterk gekleurd door het unieke pakketje normen en waarden dat je meedraagt. Maar ook je familiesituatie, gezondheid, geslacht en leeftijd bepalen hoe jij het samenleven ervaart. Jouw meningen en gevoelens lijken op het eerste zicht soms mijlenver verwijderd van die van je buurman. Maar is dat echt zo? En indién we over een aantal zaken grondig van mening verschillen: hoe gaan we daar dan mee om?

Diversegem is de titel van een werkvorm waarin we op een veilig en open manier verkennen hoe ieder van ons naar samenleven kijkt en wat we van ‘de ander’ verwachten. 

Lees hier de infofiche: Diversegem

Het  Joesoef-verhaal

Het Joesoef- of Jozef-verhaal is één van de mooiste verhalen die joden, christenen en moslims met elkaar delen. Het is bovendien een verhaal dat onderwerpen thematiseert die ook voor mensen vandaag, en in deze samenleving, nog zeer relevant zijn: uitsluiting, jaloezie, migratie, omgaan met andere culturen, zorg dragen voor kwetsbaren, verzoening, etc.

Tijdens deze vorming gaan de deelnemers aan de slag met de thema’s die voor hen het meest relevant zijn en onderzoeken ze vanuit een ‘waarden-vol’ perspectief: wat betekent het om rechtvaardig te zijn? Hoe maken we broederschap waar? We bekijken de traditie op een kritische en bevrijdende manier en bouwen bruggen met de hedendaagse context.

Lees hier de infofiche ‘Methodiek reisweg ‘Joesoef’

Buren zoals we ze (niet) kennen – Werken aan diversiteit in de armoedestrijd

Veel mensen hebben via de media, via het discours van bepaalde politici en organisaties, via enkele negatieve ervaringen,… een heel negatief beeld van andere culturen en levensbeschouwingen. In veel groepen leeft er nogal wat angst om dit thema met de groep aan te kaarten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken vaak hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, blijven frustraties en spanningen echter onderhuids groeien, en verhinderen ze groepen om nieuwe wegen te verkennen. Motief ontwikkelde een gespreksmethodiek om met groepen van mensen die in armoede leven de eigen beeldvorming over samenleven in diversiteit onder de loep te nemen. Daarbij besteden we veel zorg aan de frustraties, emoties, vragen en verhalen van de deelnemers. Op die manier worden de negatieve emoties en beelden ernstig genomen, maar proberen we ook verder te geraken en ruimte te maken voor een perspectief dat constructieve uitwegen biedt. Motief vormt uw medewerkers om met deze gesprekmethodiek aan de slag te gaan in hun eigen groepen.

Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren – vorming voor eerstelijnswerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze vorming gaan we op zoek naar hoe we als eerstelijnswerkers de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We werken op basis van theoretische kaders, aangevuld met goede voorbeelden uit het eerstelijnswerk, groepsgesprekken en casusbesprekingen.
De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie.

Omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit in het onderwijs

Concrete samenlevingsproblemen zijn niet weg te denken uit een school in een (super)diverse context.   Hoe ga je als school, als leerkracht en als ploeg om met deze vraagstukken?  Hoe zorg je ervoor dat alle betrokken partijen zich erkend voelen en dat ieders belangen in rekening gebracht worden?

Tijdens deze studiedag buigen we ons over de verschillende manieren waarop je naar deze vraagstukken als school kan kijken.  Maak je een keuze voor segregatie, assimilatie of kies je bewust voor echte integratie/transformatie?  Tijdens deze vorming gaan we met concrete casussen aan de slag.  We staan stil bij de consequenties die elk van deze modellen met zich meebrengen voor het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten en ook wat het concreet betekent voor de visie van de school.

Contacteer ons voor meer informatie en een programmavoorstel op maat.

Veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

Vandaag maken heel wat organisaties een diepgaand veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. Met de ontzuiling zijn heel wat vanzelfsprekendheden weggevallen: de verwijzing naar de christelijke, socialistische of vrijzinnige wortels van organisaties is vaak niet meer helder voor medewerkers of leden. Meer nog: de levensbeschouwelijke diversiteit binnen organisaties roept een boel nieuwe vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we dan samen aan een gemeenschappelijke missie? Wat betekent een actief pluralistische houding in onze organisatie? Motief begeleidt het zoekproces hierrond binnen uw organisatie of vereniging.

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?

Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten over levensbeschouwelijke diversiteit. Op school, op het werk, achter het loket, hoor je je ‘neutraal’ op te stellen. Maar wat betekent deze neutraliteit? In wiens belang is deze neutraliteit? En welke neutraliteit mogen burgers van de overheid verwachten? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen van het begrip ‘neutraliteit’. We hebben bijzondere aandacht voor de wijze waarop deze verschillende invullingen van neutraliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten.