Vorming op maat

Motief organiseert vorming op maat voor personeelsleden, vrijwilligers en beleidsmedewerkers van organisaties of diensten die in hun werking geconfronteerd worden met vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit of identiteit. We richten ons in het bijzonder tot organisaties uit sectoren als onderwijs, jeugdwerk, welzijnswerk, opbouwwerk, hulpverlening, armoedebestrijding,… Het programma, de opbouw, de werkwijze, de omvang en de prijs worden in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat voor een afspraak. Misschien kunnen onderstaande vormingen, die we in het verleden uitwerkten, u inspireren.

Buren zoals we ze (niet) kennen – Werken aan diversiteit in de armoedestrijd

Veel mensen hebben via de media, via het discours van bepaalde politici en organisaties, via enkele negatieve ervaringen,… een heel negatief beeld van islam en van moslims. In veel groepen leeft er nogal wat angst om dit thema met de groep aan te kaarten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken vaak hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, blijven frustraties en spanningen echter onderhuids groeien, en verhinderen ze groepen om nieuwe wegen te verkennen. Motief ontwikkelde een gespreksmethodiek om met groepen van mensen die in armoede leven de eigen beeldvorming over samenleven in diversiteit onder de loep te nemen. Daarbij besteden we veel zorg aan de frustraties, emoties, vragen en verhalen van de deelnemers. Op die manier worden de negatieve emoties en beelden ernstig genomen, maar proberen we ook verder te geraken en ruimte te maken voor een perspectief dat constructieve uitwegen biedt. Motief vormt uw medewerkers om met deze gesprekmethodiek aan de slag te gaan in hun eigen groepen.

Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren – vorming voor eerstelijnswerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze vorming gaan we op zoek naar hoe we als eerstelijnswerkers de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We werken op basis van theoretische kaders, aangevuld met goede voorbeelden uit het eerstelijnswerk, groepsgesprekken en casusbesprekingen.
De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie.

Omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit in het onderwijs

Concrete samenlevingsproblemen zijn niet weg te denken uit een school in een (super)diverse context.   Hoe ga je als school, als leerkracht en als ploeg om met deze vraagstukken?  Hoe zorg je ervoor dat alle betrokken partijen zich erkend voelen en dat ieders belangen in rekening gebracht worden?

Tijdens deze studiedag buigen we ons over de verschillende manieren waarop je naar deze vraagstukken als school kan kijken.  Maak je een keuze voor segregatie, assimilatie of kies je bewust voor echte integratie/transformatie?  Tijdens deze vorming gaan we met concrete casussen aan de slag.  We staan stil bij de consequenties die elk van deze modellen met zich meebrengen voor het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten en ook wat het concreet betekent voor de visie van de school.

Contacteer ons voor meer informatie en een programmavoorstel op maat.

Veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

Vandaag maken heel wat organisaties een diepgaand veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. Met de ontzuiling zijn heel wat vanzelfsprekendheden weggevallen: de verwijzing naar de christelijke, socialistische of vrijzinnige wortels van organisaties is vaak niet meer helder voor medewerkers of leden. Meer nog: de levensbeschouwelijke diversiteit binnen organisaties roept een boel nieuwe vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we dan samen aan een gemeenschappelijke missie? Wat betekent een actief pluralistische houding in onze organisatie? Motief begeleidt het zoekproces hierrond binnen uw organisatie of vereniging.