Vorming op maat

Motief organiseert vorming op maat voor personeelsleden, vrijwilligers en beleidsmedewerkers van organisaties of diensten die in hun werking geconfronteerd worden met vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit of identiteit. We richten ons in het bijzonder tot organisaties uit sectoren als onderwijs, jeugdwerk, welzijnswerk, opbouwwerk, hulpverlening, armoedebestrijding,… Het programma, de opbouw, de werkwijze, de omvang en de prijs worden in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat voor een afspraak. Misschien kunnen onderstaande vormingen en thema’s u inspireren.

Diversegem

Diversegem

Beeld je in dat we helemaal opnieuw konden beginnen: hoe zou onze nieuwe gemeente of organisatie er dan moeten uitzien volgens jou? Welke afspraken zijn nodig om het samenleven en -werken zo aangenaam mogelijk te maken? Samenleven in diversiteit vereist dat we ons oefenen in het maken van compromissen. Diversegem is een speelse gespreksmethodiek om te oefenen in het omgaan met de vele verschillende perspectieven in de samenleving.

De bril van het verschil

De bril van het verschil

Samenleven in superdiversiteit brengt vele uitdagingen met zich mee. Onze eigen normen en waarden, maar ook onze maatschappelijke situatie bepalen hoe we hier mee omgaan. Door welke bril kijk jij naar die situaties? Ieder van ons kan een constructieve bijdrage leveren, elk vanuit z’n eigen perspectief. ‘De bril van het verschil’ is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we omgaan met verschil en welke soort samenleving we voor ogen hebben. 

Kunst van het verzet

Kunst van het Verzet

Hoe word ik een medestander in de strijd tegen racisme? Welke mogelijkheden heb ik zelf én welke rol kunnen anderen in mijn omgeving daarin spelen? In deze vormingsreeks onderzoeken we in groep onze eigen positie en welke handelingsruimte we hebben in deze strijd. We leren stappen zetten om uitsluitingsmechanismen structureel aan te pakken in de eigen organisatie of omgeving. De nadruk van deze reeks ligt op een emancipatorische groepsbegeleiding. 

Het Joesoef-verhaal

Het Joesoef-verhaal

Het Joesoef-verhaal is één van de mooiste verhalen die joden, christenen en moslims met elkaar delen. Het verhaal thematiseert onderwerpen die ook vandaag nog zeer relevant zijn: uitsluiting, migratie, solidariteit, etc. In deze vormingsreeks onderzoeken we via zingevingsvragen wat we delen en waarin we verschillen. We vertrekken vanuit de emanciperende kracht van het Joesoef, of Jozef-verhaal, de groep bepaalt onder professionele begeleiding samen de volgende stappen.

Buren zoals we ze niet kennen

Buren zoals we ze niet kennen

Hoe denken we over onze moslimburen? Hoe kijken we vanuit onze islamitische achtergrond naar onze collega’s? Wat vertelt de media of een overheidsinstelling ons over “onze” groep en wie “de anderen” zijn? Tijdens 4 bijeenkomsten onderzoeken we samen, én apart, de beeldvorming die we hebben ten opzichte van elkaar. Waar komen die beelden vandaan? Welke effecten heeft dit op ons gedrag t.o.v. elkaar? Stapsgewijs stellen we elkaar, en onszelf de vraag: wat hebben we nodig om nog meer te gaan samen leven?

Buddywerking

Buddywerking

Met de steun van een buddy kunnen nieuwkomers aan hun zoektocht in het nieuwe thuisland beginnen. Met deze een-op-een methodiek kun je een impactrijk veranderingsproces creëren voor alle betrokkenen. Maar wordt het volle potentieel van deze methode vandaag ook benut?

Wil je als beleidsmedewerker graag werken aan de visie op diversiteit in jouw gemeente of stad?

Zoek je als vrijwilliger meer tools om een gelijkwaardige relatie tot stand te brengen? Hoe betrek je het perspectief van nieuwkomers in dit verhaal? En op welke manier kan dit bijdragen aan een duurzaam vrijwilligersbeleid?

Meer vormingsthema’s

Interesse in één van deze thema’s? Elke vorming wordt op maat van uw organisatie uitgewerkt. Contacteer ons via het contactformulier of info@motief.org voor meer informatie.

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?

Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten over levensbeschouwelijke diversiteit. Op school, op het werk, achter het loket, hoor je je ‘neutraal’ op te stellen. Maar wat betekent deze neutraliteit? Vaak lijkt er een tegenstelling te zijn tussen neutraal en professioneel, zeker als het gaat over uiterlijke kenmerken of handelingen die met levensbeschouwing te maken hebben. En welke neutraliteit mogen burgers van de overheid verwachten? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen van het begrip ‘neutraliteit’. We hebben bijzondere aandacht voor de wijze waarop deze verschillende invullingen van neutraliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten. Als eerstelijnswerker, aanspreekpunt, expert kan je perfect inclusief werken én neutraal zijn. Motief onderzoekt de tegenstellingen die in jouw organisatie komen bovendrijven.

Diversiteit en Kruispuntdenken: Levensbeschouwing als blinde vlek?

Als het gaat over diversiteit denken we snel aan gender, migratieachtergrond of leeftijd. Levensbeschouwelijke diversiteit moet vaak het onderspit delven voor de “meer toegankelijke” of zichtbare vormen van diversiteit, want vele professionals, zowel eerstelijnswerkers, vrijwilligers als leidinggevenden, ervaren een handelingsverlegenheid om het over levensbeschouwing te hebben. Veel mensen ervaren dit als een privé-zaak, of hebben geleerd er over te zwijgen. Toch is ook de nood om je seculier of atheïstisch op te stellen een duidelijke levensbeschouwing. Bovendien is levensbeschouwing nauw verweven met vele andere deelidentiteiten en heeft dit bijgevolg een invloed op jouw mogelijkheden in de samenleving. We onderzoeken deze blinde vlek in jouw organisatie.

Actief pluralisme

Een hoofddoekenverbod achter het loket, lessen over creationisme op school, aparte joodse scholen,… de levensbeschouwelijke diversiteit brengt heel wat vragen en conflicten mee. Sommigen stellen actief pluralisme als oplossing voor: niet gewoon naast elkaar leven, of de verschillen ‘tolereren’, maar de ander actief leren kennen en samen naar een oplossing zoeken. Bij vele organisaties staat ‘pluralisme’ wel ergens in de visietekst, maar wat betekent het in de praktijk? Hoe ga je écht aan de slag met de verschillen in de werking, en stel je ook de bestaande praktijken in vraag? Adhv een checklist en vele cases oefenen we op de implementatie van dit begrip.

Werken aan diversiteit in de armoedestrijd: Buren zoals we ze (niet) kennen

Veel mensen hebben via de media, via het discours van bepaalde politici en organisaties, via enkele negatieve ervaringen,… een heel negatief beeld van andere culturen en levensbeschouwingen. In veel groepen leeft er nogal wat angst om dit thema met de groep aan te kaarten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken vaak hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, blijven frustraties en spanningen echter onderhuids groeien, en verhinderen ze groepen om nieuwe wegen te verkennen. Motief ontwikkelde een gespreksmethodiek om met groepen van mensen die in armoede leven de eigen beeldvorming over samenleven in diversiteit onder de loep te nemen. Daarbij besteden we veel zorg aan de frustraties, emoties, vragen en verhalen van de deelnemers. Op die manier worden de negatieve emoties en beelden ernstig genomen, maar proberen we ook verder te geraken en ruimte te maken voor een perspectief dat constructieve uitwegen biedt. Motief vormt uw medewerkers om met deze gesprekmethodiek aan de slag te gaan in hun eigen groepen.

Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren: voor eerstelijnswerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze vorming gaan we op zoek naar hoe we als eerstelijnswerkers de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We werken op basis van theoretische kaders, aangevuld met goede voorbeelden uit het eerstelijnswerk, groepsgesprekken en casusbesprekingen.
De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie.

Omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit in het onderwijs

Concrete samenlevingsproblemen zijn niet weg te denken uit een school in een (super)diverse context.   Hoe ga je als school, als leerkracht en als ploeg om met deze vraagstukken?  Hoe zorg je ervoor dat alle betrokken partijen zich erkend voelen en dat ieders belangen in rekening gebracht worden?

Tijdens deze studiedag buigen we ons over de verschillende manieren waarop je naar deze vraagstukken als school kan kijken.  Maak je een keuze voor segregatie, assimilatie of kies je bewust voor echte integratie/transformatie?  Tijdens deze vorming gaan we met concrete casussen aan de slag.  We staan stil bij de consequenties die elk van deze modellen met zich meebrengen voor het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten en ook wat het concreet betekent voor de visie van de school.

De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie.

Opvoeden in een diverse samenleving – oudergroep

Van kleins af komen onze kinderen in contact met kinderen die thuis een andere cultuur, een andere religie, of andere gewoontes hebben dan zijzelf. Over die verschillen stellen ze hun ouders allerlei vragen, zoals: “Waarom eten wij geen vlees?” “Mag ik een hoofddoek dragen, net als mijn vriendinnen?” “Waarom heeft Alice twee mama’s en geen papa?” “Waarom krijgen de moslims in mijn klas niets van Sinterklaas, zijn ze allemaal stout geweest?” Soms komen ze thuis met verhalen over racisme of discriminatie: “Op de bus zei een jongen dat Turkse meisjes dom en lelijk zijn”, “Kuisen is toch vrouwenwerk?!”…

Wat antwoord je hier als ouder op? Hoe kun je je kinderen stimuleren om trots te zijn op zichzelf én om respect te hebben voor anderen? Hoe maak je ze weerbaar tegen racisme en discriminatie?

In deze vorming kunnen ouders ervaringen uitwisselen over het opvoeden in een diverse samenleving. De vorming bestaat uit drie à vier bijeenkomsten en wordt begeleid door Eva Vergaelen, educatief medewerker van vzw Motief. Elke bijeenkomst bespreken we een ander thema. De thema’s worden in overleg met de ouders bepaald.

Veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

Vandaag maken heel wat organisaties een diepgaand veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. Met de ontzuiling zijn heel wat vanzelfsprekendheden weggevallen: de verwijzing naar de christelijke, socialistische of vrijzinnige wortels van organisaties is vaak niet meer helder voor medewerkers of leden. Meer nog: de levensbeschouwelijke diversiteit binnen organisaties roept een boel nieuwe vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we dan samen aan een gemeenschappelijke missie? Wat betekent een actief pluralistische houding in onze organisatie? Motief begeleidt het zoekproces hierrond binnen uw organisatie of vereniging.

Stress gerelateerd aan racisme – voor professionals met migratieroots

Deze vorming is bedoeld voor professionals met migratieroots die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een professionele context en die er in groep iets mee willen doen. In deze workshop wordt de wereldwijd erkende techniek EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) toegepast op de verwerking van racisme- gerelateerde trauma’s en intensief stresserende gebeurtenissen. Negatieve ervaringen kunnen het dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als er geen ruimte is voor verwerking. Birsen Taspinar, psychologe en systeemtherapeute, leidt de workshop. Tijdens een eerste deel gaat ze de EMDR techniek kaderen en toepassen. In een tweede deel wordt er gereflecteerd op wat de techniek heeft losgemaakt en welke handvaten of acties nodig zijn om binnen de professionele context verder te kunnen. Afhankelijk van de behoeften van de groep kan hieraan een vervolgverhaal gekoppeld worden met vzw Motief.